ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Управління даним сайтом https://flowerschool.lviv.ua/ (далі — «Сайт») і освітньою Інтернет-платформою «Школа комерційної флористики та бізнес-флористики LFS» (далі — «Інтернет-платформа») здійснюється фізичною особою-підприємцем ШКВІР КАТЕРИНОЮ СЕРГІЇВНОЮ, яка діє на підставі Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 24150000000102871 від 03.09.2019 року, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (далі — «Виконавець»).
Даний Договір публічної оферти (далі — «Оферта», «Договір») являє собою офіційну відкриту пропозицію Виконавця в т. ч. за допомогою Сайту, розміщену на Сайті Інтернет-платформи, а також його відповідних доменів др

угого і третього рівня, надати Інформаційні освітні послуги Користувачам Сайту.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів, дефініцій і визначень, які використовуються в цьому Договорі.
«Сайт» — веб-сторінка Інтернет-платформи, розташована на доменному імені: https://flowerschool.lviv.ua/, і керована Виконавцем, включаючи сукупність всієї розміщеної на Сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів Сайту.
«Договір», «Оферта» — документ, опублікований на Сайті в мережі Інтернет, який регулює відносини між Користувачами, Замовниками і Виконавцем в процесі надання Інформаційних освітніх послуг.
«Виконавець» — уповноважена особа, яка здійснює контроль над даним Сайтом і пропонує необмеженому числу осіб (Користувачам) надання Інформаційних освітніх послуг.
«Користувач» — будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту, яка використовує Сайт з допомогою мережі Інтернет.
«Замовник» — Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем (споживачем) Інформаційних освітніх послуг за цим Договором.
«Інформаційні освітні послуги», «Послуги» — надання Виконавцем доступу Замовникам до комплексу спеціальних освітніх курсів (в т. ч. відеозаписів, аудіозаписів, текстовому супроводу курсів, чек-листів та будь-яких документів, які надсилаються або до яких надається доступ через мережу Інтернет ), розроблених Виконавцем та / або інформаційно-консультаційних послуг, які входять в комплекс освітнього курсу.
«Програмне забезпечення», «ПО» — Інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome і аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається.
«Сookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що зберігається на комп'ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
«IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP, що дозволяє ідентифікувати місце розташування та інші відомості про Користувача.
«Фінансовий агент» — компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів для оплати Замовником деяких послуг, що надаються Виконавцем. Фінансовим агентом є компанія ТОВ «ФК» ЄЛАЕС «, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 38905834, що надає сервіс Інтернет-платежів» Fondy , але в той же час може бути і інша компанія.
Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення — в їх звичайному розумінні.УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України (далі — «ЦК України»), та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.
Особа (Користувач), яка здійснила акцепт оферти, набуває всіх прав і обов'язків Замовника в порядку ст. 638 Цивільного кодексу України (далі — «ЦК України»). Акцептом цієї Оферти є здійснення Замовником повної або часткової оплати послуг Виконавця відповідно до умов цього Договору. З моменту надходження грошових коштів на рахунок оплати наданих Послуг, цей Договір вважається укладеним між Замовником та Виконавцем.
Ухвалення цієї Оферти означає, що Замовник повністю ознайомлений з умовами цього Договору та правилами платіжної системи — Фінансового агента, специфікою функціонування Сайту і Інтернет-платформи, в рамках яких розміщуються навчальні матеріали, визнає безумовну придатність Сайту і Інтернет-платформи для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

Предметом цієї Оферти є платне надання Замовнику Інформаційних освітніх послуг засобами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти в інтерактивному очному і / або онлайн форматі (дистанційно) за винагороду, що виплачується Замовником на користь Виконавця.
Інформаційні освітні послуги (курси), що надає Виконавець, можуть містити в собі відео-уроки, лекції, чек-листи, прямі ефіри, тести, приклади документів, форми звітів, інформацію щодо постачальників та інші елементи в залежності від обраного курсу.
Виконавець на свій розсуд визначає і розміщує на Сайті і Інтернет-платформі різні варіації комплексу Інформаційних освітніх послуг (курсів), які можуть відрізнятися за обсягом, наповненню, строків і вартості. Актуальні і доступні для замовлення курси, їх варіації, формати, вартість розміщені на головній веб-сторінці Сайту.

СТРОК І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Послуги за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет, за допомогою Сайту або іншого веб-сайту, Інтернет-платформи та програмного забезпечення (ПО) шляхом надання доступу в закритий розділ Сайту або іншого, закритого веб-сайту, Інтернет-платформи до матеріалів курсу, або в інтерактивному очному форматі, виходячи із специфіки і особливостей обраного і оплаченого Замовником курсу.
Строк та деталі надання Послуг за цим Договором також обумовлюються специфікою і особливістю обраного і оплаченого Замовником курсу або програми. Такі відомості в обов'язковому порядку розміщуються Виконавцем на Сайті в інформаційному блоці доступних для замовлення курсів.
Надання Послуг за цим Договором починається з моменту здійснення оплати Замовником в рахунок оплати наданих Послуг.
Доступ до закритого розділу Сайту, іншого веб-сайту, Інтернет-платформи, на якому знаходяться матеріали курсу припиняється для Замовника по закінченню терміну надання Послуг.
Графік проходження занять, етапів, які передбачаються курсом, встановлюється Замовником самостійно на свій розсуд. занять.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець зобов'язується:
надати Замовнику оплачені останнім Послуги відповідно до цього Договору та умовами обраного курсу;
в порядку виконання Договору і в рамках термінів надання Послуг забезпечити Замовнику персональний доступ до відеозаписів уроків та іншої супутньої і необхідної інформації в закритому розділі Сайту або Інтернет-платформи, на якому знаходяться матеріали. Доступ до закритого розділу Сайту або Інтернет-платформи, на якому знаходяться матеріали курсу, програми забезпечується Виконавцем після повної оплати Послуг в порядку, визначеному цим Договором;
надати очно або дистанційно (онлайн) інформаційно-консультаційні послуги, які передбачені обраним і сплаченим Замовником курсом, програмою;
здійснювати перевірку звітів, зворотний зв'язок з Замовником, якщо такі положення передбачені обраним і сплаченим Замовником курсом;
строго зберігати в таємниці будь-яку особисту і / або конфіденційну інформацію, отриману від Замовника при наданні Послуг за цим Договором відповідно до Політики конфіденційності і захисту персональних даних, розміщеної на Сайті;
дотримуватися вимог законодавства України, в т. ч. що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних користувачів і замовників.

Виконавець має право:
змінювати в односторонньому порядку наповнення закритого розділу Сайту або Інтернет-платформи, форму проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, не змінюючи при цьому встановлену періодичність їх проведення і обсяг Послуг, а також змінювати і доповнювати зміст уроків для Замовника;
в процесі надання Послуг Замовнику давати спеціалізовані рекомендації щодо виконання завдань, передбачених курсом, програмою, а також щодо додаткових дій, які дозволяють збільшити ефективність досягаються шляхом впровадження курсів результатів;
в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без попереднього узгодження з Замовником або будь-якого іншого повідомлення;
залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором;
в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках і порядку, передбачених цим Договором.
змінювати спеціалістів які надають послуги та групу до якої включений Замовник.

Замовник зобов'язується:
оплачувати Послуги на умовах та в порядку цього Договору;
прийняти в міру виконання Послуги Виконавця відповідно до положень цього Договору;
проявляти повагу до Виконавця, іншим Користувачам і Замовникам;
при оформленні замовлення на Послуги надати Виконавцю за допомогою заповнення форм на Сайті актуальну і правдиву інформацію, необхідну для здійснення зв'язку з Замовником в рамках надання послуг за цим Договором, а саме: прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, контактний номер телефону;
не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів курсів Виконавця, забезпечувати повну конфіденційність паролів доступу до особистого кабінету в закритому розділі сайту;
не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) матеріали, що належать Виконавцю та отримані в ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При порушенні цього положення Замовник несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.

Замовник має право:
вимагати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і забезпечення належного виконання Послуг, передбачених офертою;
самостійно встановлювати графік виконання завдань, які передбачені курсом;
вимагати від Виконавця відповідного зменшення (часткової компенсації) вартості наданих платних Послуг при виявленні нестачі надання Послуг, в тому числі надання їх не в повному обсязі.

Умови бронювання (замовлення) послуг

Бронюючи Послуги Виконавця, Замовник оформлює раннє замовлення на отримання Послуг за зниженою ціною, за умови сплати вартості бронювання. Залишок вартості послуг Замовник зобов'язуєтеся внести в терміни і на умовах акційної пропозиції, опублікованої на сайті Виконавця або у письмових повідомленнях, що надсилаються Замовнику.

За умови доплати різниці у вартості Замовник завжди може переоформити замовлення на пакет послуг більшої вартості, незалежно від того, який пакет послуг Замовник бронював.

Внесена Замовником сума (вартість бронювання) вважається завдатком і передається Замовником в рахунок належних платежів, на доказ укладання договору та на забезпечення його виконання. Якщо Замовник повністю не сплачує заброньовані послуги у зазначений термін, Виконавець утримає всю суму завдатку — вартість бронювання не повертається.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Вартість Послуг, що надаються Виконавцем, і доступних до замовлення, вказується на Сайті і може бути змінена Виконавцем на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на ті послуги, які замовляються після опублікування нової вартості.
Оплата Послуг проводитися Замовником в формі передоплати в розмірі 100% від вартості Послуг в онлайн-режимі на розрахунковий рахунок Виконавця або через систему електронних платежів Фінансового агента, впроваджену на Сайт.
Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або Фінансового агента.
Всі витрати пов'язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, фінансового агента, покладаються на Замовника.
Надані послуги є індивідуальним замовленням для Замовника, а тому сплачені грошові кошти не підлягають поверненню та оплачуються Замовником у повному обсязі.
У разі повної або часткової несплати вартості послуг Замовником, Виконавець має право відмовитись від їх надання. При цьому вже сплачені Замовником кошти є завдатком за договором і поверненню не підлягають.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОСЛУГИ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

Приписи закону

Положення чинного законодавства про захист прав споживачів щодо претензій щодо надання послуг неналежної якості поширюються на відносини, що виникають, незалежно від умов Договору. Обсяг прав споживача, наданих законом Замовнику, у будь-якому разі не може бути зменшений.

Застереження про гарантії

Виконавець не дає жодних гарантій, що користування Послугами принесе Замовнику досягнення фінансових та будь-яких інших результатів. Інформація, яку Замовник отримає в процесі вивчення курсу, носить рекомендаційний характер.

Купуючи платні послуги, Замовник погоджується, що використовує контент виключно на власний розсуд і несе за це відповідальність самостійно.

Виконавець не несе жодної відповідальності за можливий недоотриманий вами прибуток, репутаційні та інші ризики, які можуть виникнути під час використання матеріалів сайту. Результати, які Замовник отримує в процесі використання стратегій та рекомендацій, розміщених на Сайті чи Інтернет-платформі, залежать від багатьох факторів, які мають виключно індивідуальний характер і залежать від того, хто навчається. До них належать індивідуальні здібності Замовника до навчання, сумлінне виконання домашніх завдань, рекомендацій та стратегій, які Замовник отримує у процесі навчання, а також факторів бізнес-середовища, ринків та економічних коливань у момент використання Замовником стратегій та знань.

Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при користуванні одними й тими самими послугами. Використовуючи матеріали, Замовник відмовляється від судових позовів та інших форм претензій до Виконавця щодо отримання Замовником результатів у процесі використання контенту та користування Послугами.

Замовник розуміє, що незгода з думкою викладачів чи спікерів Виконавця, методикою та змістом програм навчання не є підставою для повернення коштів.

Якщо Замовник публічно вчиняє дії, які підривають честь, гідність та ділову репутацію Виконавця, а також Викладачів Виконавця, то Виконавець має право відсторонити та в односторонньому порядку припинити надавати послугу Замовнику, а також вилучити замовника з усіх груп, чатів у всіх месенджерах, де відбувалася комунікація Виконавця та Замовника без повернення оплати за послугу Замовнику.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

При наданні Послуги Замовнику очно та/або дистанційно Виконавець інформує Замовника про техніку безпеки на курсі та поводження з флористичними інструментами до початку роботи з даними інструментами.

При наданні Послуги Замовнику очно Виконавець не зобов'язаний забезпечити Замовника житлом, харчуванням та транспортом під час проведення курсу. Виконавець надає тільки ті матеріали та інформацію, які зазначені в програму курсу, яку обрав Замовник.

При наданні Послуги Замовнику очно Виконавець, враховуючи військовий стан, що оголошений в Україні, у місці проведення курсу (офісі) розмістив у вільному доступі інформацію про розташування бомбосховищ поблизу місця проведення курсу. Виконавець не зобов'язаний провести Замовника у бомбосховище у разі оголошення повітряної тривоги під час курсу. Замовник, користуючись інформацією наданою Виконавцем самостійно несе відповідальність за своє життя та здоров'я.

Виконавець не несе відповідальності за життя і здоров'я Замовника при проходженні курсу очно та/або дистанційно.

ФОРС — МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили) (далі — «форс-мажор»), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом якого діяли ці обставини.
Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше одного місяця, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки згідно умов даного Договору.
Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна письмово не пізніше 5 (п'яти) робочих днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово — промислової палати або іншого уповноваженого органу України. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Виконавець обробляє персональну інформацію Замовника (у деяких випадках персональні дані) відповідно до Політики конфіденційності Виконавця, вона регламентує збір, обробку, використання та захист персональної інформації Замовник. Замовник завжди може знайти актуальну версію Політики конфіденційності на Сайті.

Користуючись Сайтом або Послугами, заповнюючи будь-які реєстраційні форми, Замовник приймає Політику конфіденційності Виконавця та дає згоду на збір та обробку персональної інформації Замовника на вказаних умовах. Якщо Замовник не згоден із цим, необхідно припинити користуватися Сайтом, Інтернет-платформою та Послугами.

Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з законодавством України. Протягом строку дії Договору, а також 3 (три) роки після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.
За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з законодавством України, а також зобов'язується відшкодувати завдані цим збитки.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі розбіжності та спори, пов'язані з виконанням умов даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

Договір вступає в силу з моменту вчинення Замовником дій передбачених п.2.2. Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою сторін, в випадку, передбаченому в п. 4.3 даного Договору та інших випадках, передбачених законодавством України.
Договір може бути розірваний між Сторонами в порядку, передбаченому законодавством України, а також: в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення умов даного Договору, прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на розміщенні їм курси та складові їх матеріали. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення правил поведінки в процесі отримання Послуг за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Виконавця, образу інших користувачів Інтернет-платформи. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та законодавством України. Договір є договором публічної оферти та договором приєднання відповідно до Цивільного кодексу України, опублікований на Сайті Виконавця в електронному вигляді, де зазначення «ФОП Шквір Катерина Сергіївна» є електронним підписом Виконавця, що має силу власноручного підпису.
Всі пропозиції або питання за цим Договором слід повідомляти на електронну пошту вказані у розділі РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ Договору. Текст оферти викладено українською мовою.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Шквір Катерина Сергіївна
адреса: Україна, 79017, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 58, квартира 4
РНОКПП: 3336016384
тел: +380937272681

ел. пошта: flowerschooll2023@gmail.com

Made on
Tilda